چگونه پردازش تصویر مدیریت و نظارت متمرکز را تسهیل می نماید؟

استفاده از قدرت و قابلیت پلتفرمهای باز برای افزایش امنیت