اهمیت سیستم های ابری در افزایش امنیت فروشگاه های زنجیره ای